4 സീറ്റു മുതൽ 49 സീറ്റുകൾ വരെയുള്ള എല്ലാത്തരം വാഹനങ്ങൾക്കും

Airport Transport

Group Events

Day Tours

Long & Short Distance

Kani Travels

90കളിൽ സർവീസ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച
കനി ട്രാവെൽസ് വിജയകരമായി മുന്നേറി, 30 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവുമായി,
പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ, തീർഥാടന, വിനോദയാത്ര, മറ്റു യാത്ര മേഖലകളിൽ, അഭിമാനത്തോടും, ചാരിതാർഥ്യത്തോടും, തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന സംരംഭം ആണ്.

Vision

സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാധ്യതകളെ മനസ്സിലാക്കി, അവയുടെ നിരന്തരവും, ക്രമാനുഗതവുമായ, സ്വീകരണത്തിലൂടെ, ഇന്നിന്റെ എല്ലാ സാധ്യത കളെയും ഉപയോഗിച്ച്, ഏറ്റവും നല്ല സർവീസ്, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ, ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക, എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.

Fuel Efficient

Our vehicles are keep high end fuel efficient

Wide Vehicle Range

From 4 to 49 seats, we have a wide selection of a / c, non a / c, pushback, semi-sleeper and vehicles.

Highly Trained

Highly trained and well experienced drivers and staffs.

Plan Your Next Event With Us

We Pick You Up Anywhere

Choose Your Driver

K

Flat Rate Fees

M

Flexible Cancellation

Testimonials

Chandran K.N

Superintendent, Government Press

നന്ദി കനി ട്രാവൽസ്.. ഒരുപാട് നന്ദി .. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ദിവസം നൽകിയതിന് ഒരുപാട് നന്ദി..

Babu K.N

Assistant Manager, K.S.F.E

വളരെ നല്ല ഒരു യാത്ര ആയിരുന്നു .. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മനോഹരമായ ഒരു യാത്രാനുഭവം ആയിരുന്നു…
കനി ട്രാവൽസിനു നൂറിൽ നൂറു മാർക്ക്..

Reach Us

 

Kanniyampuram, Ottappalam, Palakkad

9447045929, 9447996655

Get In Touch